Werkzaamheden

Wijkondersteuning

In mei 2015 is een nieuw team van bewonersondersteuning van start gegaan in de gemeente Venlo. In opdracht van de gemeente werken bewonersondersteuners van welzijnsorganisaties Assist Jeugdwerk, Synthese en Wel.kom samen om inwoners te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen initiatieven met als doel toe te werken naar vitale gemeenschappen.

Wij ondersteunen bewoners en bewonersgroepen in hun eigen buurt, wijk of dorp. We denken met de bewoners en buurt mee in hoe de saamhorigheid in hun eigen buurt kan worden vergroot en zetten in op het versterken van de contacten tussen mensen, initiatieven en bedrijfsleven.

Als adviseur kunnen we helpen bij het ontplooien van nieuwe initiatieven en ondersteunen bij lopende initiatieven. Wij denken mee om kansen en mogelijkheden voor verbetering in de eigen buurt te zien en om ideeën te bedenken voor een betere leefomgeving. Wij kunnen manieren aandragen voor hoe je andere mensen warm kunt laten lopen voor jouw idee en weten hoe je een plan kunt maken van idee tot uitvoering. Hiernaast komen we met praktische tips zoals hoe en waar je financiering kunt vinden, een vereniging of bewonersgroep kunt opzetten of een vergunning kunt aanvragen.

We stimuleren bewoners om de eigen talenten te ontdekken en in te zetten voor de gemeenschap. Om dit alles te bereiken werken we samen met andere instanties zoals woningbouwvereniging, gemeente en sociale wijkteams, politie, ondernemers, scholen en verenigingen, bewonersnetwerken en andere burgerinitiatieven. We brengen bewoners in contact met andere mensen en instanties die voor jouw initiatief van belang zijn.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk van Assist werkt aan participatie en altijd vraaggericht. Activiteiten voor de jeugd, worden (op termijn) georganiseerd en begeleid door de jeugd zelf. Hier leren de jeugdigen het meeste van en geeft ons de mogelijkheden om zichtbaar en outreachend te werken.
Onder outreachend werk verstaan wij:
– Het benaderen van jeugdgroepen op straat
– Het onderhouden van contacten met deze jeugdgroepen en betrokkenen
– Het signaleren en oppakken van hulpvragen
– Het onderzoeken van behoeften en het begeleiden naar participatie
– Het leggen en onderhouden van contacten met buurtbewoners
– Het bij elkaar brengen van bewoners en jeugdigen
– Het leggen en onderhouden van contacten met partners als politie, woningcorporaties, scholen, religieuze instellingen en gemeente.

Sport & Gezondheid
Op het gebied van gezondheid scoren de inwoners van Noord-Limburg beneden gemiddeld. Met name in de gemeenten Venlo en Venray is er sprake van overgewicht (meer dan de helft van de volwassenen kampt hiermee) en een ongezonde leefstijl (roken en overmatig alcoholgebruik). Een groot aantal inwoners van deze twee gemeenten beoordelen hun gezondheid dan ook als slecht. In de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas is het beter gesteld met de gezondheid van de inwoners, maar kampen nog steeds veel mensen met overgewicht (bijna de helft). Daarnaast is er in de gemeente Peel en Maas relatief veel sprake van overmatig alcoholgebruik. Assist zal zich onderscheiden op het gebied van sport en gezondheid door jongeren te stimuleren om sport- en gezondheidsprojecten op te zetten in de wijk, o.a.:
– (Zaal)voetbal: voetbal spreekt veel jongeren aan en word als middel gebruikt om te activeren. Hierbij word de samenwerking gezocht met lokale (voetbal)verenigingen.
– Naschoolse Sport- en gezondheidsprogramma’s: i.s.m. lokale voedingsdeskundigen, diëtist, GGD.
– Meidensport: door het jeugdwerk worden meiden vaak ‘vergeten’ en/of ‘overgeslagen’. Terwijl meiden ook kampen met sport- en gezondheidsvragen. Wij zetten in op deze vragen en ondersteunen meiden bij hun idee en/of initiatief.

Kunst en Cultuur
Met onze projecten vergroten we het zelfvertrouwen, het talent en de (sociale) vaardigheden van jeugdigen. Het middel is altijd ondergeschikt aan dit doel. Naast sport zijn er talloze activiteiten, waarin jeugdigen zich kunnen onderscheiden. Het is voor ons de uitdaging om activiteiten (mee) te ondersteunen die aansluiten bij de interesses en kwaliteiten van de jeugd. Creatieve activiteiten trekken andere (maar soms ook dezelfde) jeugdigen aan als sportieve activiteiten en zijn daarom onmisbaar in ons Jeugdwerk.

Hoofddoel: Assist staat voor een zinvolle dagbesteding. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen zich kunnen uiten op een positieve manier. Creatieve activiteiten zijn hier een voorbeeld van.

Participatie
Het gemiddelde opleidingsniveau van de Noord-Limburger is relatief laag. Daarnaast is het besteedbaar inkomen van de inwoners lager dan het landelijk. Veel inwoners ontvangen een uitkering. In Venlo worden veel bijstandsuitkeringen verstrekt en in de andere gemeenten is het opvallend dat er veel arbeidsongeschiktheid voorkomt. Daarnaast kent Venlo in verhouding veel huishoudens met een laag inkomen.

Naar onze mening biedt werk een (deel van de) oplossing op alle 8 leefgebieden*, namelijk:
– Huisvesting
– Financiën
– Sociaal Functioneren
– Psychisch Functioneren
– Zingeving
– Lichamelijk Functioneren
– Praktisch Functioneren
– Dagbesteding
* Zelfredzaamheidsmatrix GGD

Jongeren die hun school niet afmaken lopen een verhoogd risico om werkloos te worden en in de criminaliteit te geraken. In de regio Noord Limburg ligt het percentage lager dan het landelijk gemiddelde van 2,1%. In Venlo ligt dit percentage echter een half procent hoger. Assist werkt resultaatgericht. Wij leren de jeugd basisvaardigheden om aan het werk te geraken en werk te behouden, we gaan actief met jeugdigen aan de slag in het zoeken naar werk en/ of opleiding, we stimuleren maatschappelijke betrokkenheid en verbinden jong en oud door met de jeugd veelvuldig op een positieve manier naar buiten te treden. We zetten hierin op “Assist naar werk” en “Kadergroepen”.

Job-Assist

Jongeren die hun school niet afmaken lopen een verhoogd risico om werkloos te worden en in de criminaliteit te geraken . In de regio Noord Limburg ligt het percentage lager dan het landelijk gemiddelde van 2,1%. Preventief zal Assist voortijdig schooluitval bestrijden door nauw samen te werken met onderwijsinstellingen en met jeugd te werken op alle leefgebieden. Deze brede inzet is namelijk essentieel om jongeren een startkwalificatie te helpen behalen. Een combinatie van Dagtraining en Jeugdwerk is daarom meer dan wenselijk.

Voor de jongeren die onverhoopt toch uitvallen bieden wij het programma Job-Assist een aan. Dit programma kent dezelfde werkwijze en visie als het Jeugdwerk van Assist, maar gaat intensief aan de slag met individuele jongeren met als doel om jongeren zo snel mogelijk (terug) te plaatsen op een plek die aansluit bij de interesses en kwaliteiten. We streven ernaar om jongeren regulier te plaatsen op de arbeidsmarkt. Door deelname aan dit programma krijgen jongeren regelmaat in hun dagelijks leven, verbeteren ze hun sociale vaardigheden en worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Wij werken hierbij samen met lokale ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Job-Assist biedt de deelnemer begeleiding op het gebied van:

 • Inkomen
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Maatschappelijke participatie
 • Verbreden van het sociaal netwerk
 • Behalen van een startkwalificatie

De volgende deelnemers kunnen gebruik maken van de Job-Assist:

 • Vroegtijdig schoolverlaters
 • Jongeren die dreigen met schooluitval
 • Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Jongeren met een beperking
 • Deelnemers vanuit het UWV
 • Deelnemers met een AWBZ / WMO indicatie

Assist werkt tijdens de Dagtraining vanuit de “Flowgedachte” en neemt deze mee in de zoektocht naar passende dagbesteding. Er word optimaal gepresteerd, wanneer men in een Flow zit. Dit betekent dat de uitdaging in balans is met de vaardigheden van het individu. Teveel uitdaging in verhouding tot de vaardigheden (te hoge moeilijkheidsgraad) leidt tot angst, terwijl te weinig uitdaging (te makkelijk) leidt tot verveling. De kunst is dan om jongeren waar nodig te prikkelen zonder te “overvragen”.

ABCD-methode

Assett Based Community Developement (ABCD)

De ABCD-aanpak is in Amerika ontwikkeld. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) heeft de methode naar Nederland geïmporteerd. ABCD is naar de Nederlandse situatie vertaald, beschreven en geëvalueerd door onder meer het LSA, de Hogeschool Fontys, het Verwey-Jonker Instituut en MOVISIE.

De ABCD-methode biedt een wijkaanpak voor sociaaleconomisch zwakkere wijken. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap.

Uit praktijkervaringen blijkt dat het belangrijk is dat de initiatieven vanuit de bewoners (binnenuit en bottom-up) komen. Dat staat soms op gespannen voet met de meer aanbodgerichte systemen waarin professionals werken. Veranderingsonderzoek van een pilot in Eindhoven laat een duidelijke groei zien van het aantal vrijwilligersinitiatieven.

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Aanpak in 5 stappen

De ABCD-methode kent een opbouw in vijf stappen.

De eerste stap is het in kaart brengen van aanwezige capaciteiten en vaardigheden in de wijk. Deze inventarisatie richt zich op de capaciteiten van bewoners, de potentie van informele netwerken, de welwillendheid van instituties en de fysieke kwaliteiten in de buurt.

De tweede stap is het bouwen aan relaties tussen de bronnen in een buurt: het in contact brengen van individuen (jong en oud) met elkaar, met organisaties, ondernemers en met instituten.

De derde stap omvat het activeren van een buurt rond economische ontwikkelingen en een communicatienetwerk.

De vierde stap richt zich op het samenbrengen van de wijk rond een visie en een plan. Een zo representatief mogelijke groep bewoners werkt aan een visie en een plan voor de gemeenschap, gericht op de lange termijn en op het oplossen van concrete problemen.

De vijfde stap is het op zoek gaan naar steun van buiten. Hier probeert de wijk externe middelen vrij te maken ter ondersteuning van de lokaal aangestuurde ontwikkelingen, in aanvulling op de stevige basis van eigen bronnen.